Văn bản tài liệu

VĂN BẢN TÀI LIỆU CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG

ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM(ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI THÔNG QUA NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2013)

 Tải về

HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN

 Tải về

LUẬT CÔNG ĐOÀN SỐ 12-2012-QH13

 Tải về

QUYẾT ĐỊNH 1406 QUY ĐỊNH CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ CÔNG ĐOÀN

 Tải về

QUYẾT ĐỊNH SỐ 254 THAM GIA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

 Tải về

QUYẾT ĐỊNH SỐ 272 QUY ĐỊNH THU, CHI, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CĐ

 Tải về

QUYẾT ĐỊNH SỐ 493 QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

 Tải về

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1439-QD-TLĐ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN

 Tải về

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1564 QUY ĐỊNH KHEN, THƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

 Tải về

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1908 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CÔNG ĐOÀN PHÂN PHỐI NGUỒN THU VÀ THƯỞNG, PHẠT THU, NỘP TÀI CHÍNH

 Tải về

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1910 QUY ĐỊNH VỀ THU, CHI, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

 Tải về

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1911 QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TRONG CÁC CƠ QUAN CĐ

 Tải về

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1993 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CĐ

 Tải về