Thông Báo: Tuyển dụng viên chức năm 2019

Căn cứ kế hoạch số 887/KH-BVUBĐN ngày 29 tháng 11 năm 2019 của bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về việc xét tuyển viên chức năm 2019, bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thông báo nhu cầu xét tuyển viên chức năm 2019 như sau:

Phiếu Đăng ký dự tuyển( xem chi tiết tại đây!)

Thông Báo tuyển dụng viên chức năm 2019 (xem chi tiết tại đây!)