Tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện

Từ ngày 14/8/2019 đến ngày 20/8/2019, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện. Qua 5 ngày làm việc, đoàn tự kiểm tra đánh giá chất lượng đã rà soát lại toàn bộ 83 tiêu chí chất lượng Bệnh viện do Bộ Y tế ban hành, đồng thời kiểm tra các công việc đã tiến hành so với kế hoạch cải tiến chất lượng đã công bố.

Ngày 12/8/21019, trên cơ sở kết quả chấm điểm của đoàn kiểm tra, BSCKII Trần Tứ Quý, Phó giám đốc phụ trách bệnh viện, CHủ tịch hội đồng quản lý chất lượng đã có những chỉ đạo kịp thời để đạt được kế hoạch, đồng thời nâng cao chất lượng Bệnh viện ung bướu, tiến tới làm hài lòng người bệnh.

Buổi báo cáo tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện lần 1 năm 2019

 

Phòng Chỉ đạo tuyến & Quản lý chất lượng Bệnh viện