Thông báo về việc giải quyết chế độ BHYT và chế độ miễn giảm viện phí cho bệnh nhân nghèo.

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG
Số:  123        /TB- BVUT   
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc

                                            Đà Nẵng, ngày 11  tháng 3  năm 2013

THÔNG BÁO

V/v “ giải quyết chế độ BHYT và chế độ miễn giảm viện phí
 cho bệnh nhân nghèo khi đến khám và điều trị tại 
Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng”

 

                  Kính gửi: Các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.


Căn cứ kết quả làm việc với Bảo hiểm xã hội thành phố Đà nẵng về việc thi hành chế độ BHYT đối với bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
Căn cứ chỉ đạo của Hội bảo trợ PN & TE nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng;
Nay, Ban Giám đốc Bệnh viện thông báo đến các Khoa, Phòng được biết để thực hiện  và giải thích cho người bệnh. Cụ thể như sau:

I.    CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM VIỆN PHÍ CHO NGƯỜI NGHÈO
1.    Đối tượng:

 Áp dụng cho bệnh nhân có đủ điều kiện sau đây:
– Bệnh nhân có chẩn đoán là ung thư
– Bệnh nhân có bảo hiểm y tế thuộc hộ nghèo ( Mã thẻ HN)
– Bệnh nhân có hộ khẩu thường trú tại TP Đà Nẵng và Tỉnh Quảng Nam
2.    Chế độ được hưởng: Bệnh nhân sẽ được miễn viện phí 5% còn lại sau khi Bảo hiểm y tế đã thanh toán 95% theo đúng quy định.
3.    Thủ tục
    Khi đến khám – chữa bệnh cần mang theo đầy đủ những giấy tờ sau:
3.1. Đối với người bệnh đến khám bệnh lần đầu :
+   Thẻ BHYT người nghèo ( mã đối tượng ”HN”) còn giá trị sử dụng
+   CMND hoặc giấy tờ tùy thân khác có ảnh.
+   Giấy chuyển viện đúng quy định ( nếu có)
3.2. Đối với người bệnh đến tái khám:
+ Thẻ BHYT người nghèo( mã đối tượng “ HN”) còn giá trị sử dụng
+ CMND hoặc giấy tờ tùy thân khác có ảnh.
+ Giấy chuyển viện đúng quy định, giấy ra viện hoặc giấy hẹn tái khám, sổ khám bệnh.
Ghi chú: Đối với người bệnh đến khám, điều trị tại Bệnh viện chưa có chẩn đoán xác định là ung thư thì vẫn phải đóng chi phí tạm ứng theo quy định. Khi ra viện bệnh nhân sẽ được hoàn trả toàn bộ chi phí tạm ứng trước đó nếu được chẩn là ung thư.

II.     CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM ĐỐI VỚI NGƯỜI BỆNH ĐẾN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN Ung bướu Đà Nẵng.
1.    Bệnh nhân khi đến khám chữa bệnh nếu có: Thẻ BHYT, giấy CMND
( hoặc giấy tờ tùy thân có ành khác), giấy chuyển viện đúng tuyến sẽ được hưởng chế độ BHYT theo quyền lợi của thẻ BHYT bệnh nhân có.
2.    Nếu người bệnh không có thẻ BHYT thì phải đóng viện phí 100%.
3.    Bệnh nhân đến khám có thẻ BHYT nhưng không có giấy chuyển viện
( Bệnh nhân thuộc diện trái tuyến): BHYT chi trả 30%, bệnh nhân chi trả 70%.
4.    Trong trường hợp cấp cứu: Bệnh nhân được hưởng các chế độ BHYT theo quy định.
( Nếu không phải là Bệnh nhân ung thư sau khi cấp cứu ổn định sẽ chuyển bệnh nhân đến bệnh viện đúng chuyên khoa).

 
Nơi nhận:    
–   Như trên;
– Chủ tịch Hội BTPN& TENBH để báo cáo
– Chủ tịch HĐTV để báo cáo;
– Ban Giám đốc;
– Lưu VT, KHTH.
 
    GIÁM ĐỐC

                                              (Đã ký)


                          TTND.BSCKII.TRỊNH LƯƠNG TRÂN