Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch “đổi mới phong cách, Thái độ phục vụ của cán bộ y tế Hướng tới sự hài lòng của người bệnh” tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

 1. I.Mục đích, yêu cầu

1.Mục đích:

 1. – Nhằm nâng cao nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế của viên chức, người lao động trong bệnh viện đối với người bệnh, gia đình người bệnh.
 2. – Tạo điều kiện tốt, thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế.
 3. – Xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế Bệnh viện Ung bướu ĐN.

2.Yêu cầu:

 1. – Phổ biến, quán triệt nội dung đổi mới đến từng cán bộ, viên chức, người lao động.
 2. – Nghiêm túc thực hiện các nội dung trong kế hoạch.
 3. – Quyết tâm thực hiện đúng mục đích đề ra.
 4. – Tổ chức thực hiện thành nề nếp, thường xuyên, liên tục.
 5. – Cách thức phù hợp điều kiện thực tế của Bệnh viện.
 6. II.Các nhiệm vụ cụ thể:

1. Thành lập Ban Chỉ đạo Bệnh viện và tổ chức triển khai thực hiện:

      Quyết định số 179/QĐ-BVUBĐN ngày 15/6/2016 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng v/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của CBYT hướng tới sự hài lòng của người bệnh” năm 2016 gồm 17 thành viên.

2. Tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp cho cán bộ y tế:

 1. – Mục đích: nâng cao kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử trong các tình huống giao tiếp với người bệnh, với nhân dân.
 2. – Chương trình, tài liệu: xây dựng trên cơ sở tham khảo tài liệu Bộ Y tế, Sở Y tế.
 3. – Thành phần tham dự: Báo cáo viên do Bệnh viện tuyển chọn sau khi được Sở Y tế tập huấn sẽ về trực tiếp tập huấn lại cho toàn bộ đội ngũ cán bộ y tế tại đơn vị.
 4. – Thời gian thực hiện: quý II/2016.

3. Thành lập Tổ công tác xã hội :

 1. – Thông tư số 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 của Bộ Y tế quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của BV.
 2. – Thành lập Tổ công tác xã hội trực thuộc Phòng Kế hoạch tổng hợp.
 3. – Thời gian thực hiện: tháng 6/2016.

4. Quy định trang phục của CBYT:

 1.  – Xây dựng lộ trình triển khai trang phục y tế cho cán bộ, viên chức, người lao động tại bệnh viện theo quy định tại Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế.
 2.  – Thời gian thực hiện: quý II/2016.
 3. 687373

5. Tiếp tục thực hiện “đường dây nóng” theo Chỉ thị số 09/CT-BYT

 1.  – Tôn trọng lắng nghe các ý kiến phản ánh, bức xúc của nhân dân, tiếp tục triển khai, kiện toàn, hoàn thiện “đường dây nóng”.
 2.  –  Ban Chỉ đạo Bệnh viện tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc công khai niêm yết số điện thoại đường dây nóng, xử lý nghiêm các cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, kịp thời báo cáo về Sở Y tế.
 3. 9857

6. Duy trì hòm thư góp ý:

 1.  – Tiếp tục duy trì thường xuyên hòm thư góp ý theo số lượng, quy cách, mẫu thư góp ý, quy trình mở hòm thư, quy trình tiếp nhận, phân loại xử lý đơn, thư tiếp nhận từ hòm thư góp ý theo  – Thông tư số 25/2015/TT-BYT ngày 01/10/2015 của Bộ Y tế.
 2.  – Vị trí đặt hòm thư góp ý tại vị trí đông người qua lại, nơi người dân dễ tiếp cận
 3. 867346757

7. Triển khai Đề án “ Tiếp sức người bệnh trong bệnh viện”

 1.  – Đoàn cơ sở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thành lập Đội thanh niên tình nguyện “Tiếp sức người bệnh”;
 2.  – Mục đích: phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc giúp đỡ người bệnh và người nhà đến khám, điều trị; khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái.
 3.  – Thời gian thực hiện: Tháng 6/2016 và duy trì thường xuyên.

8. Xây dựng phong cách, thái độ phục vụ văn minh, thân thiện không có tiêu cực:

 1. – Xây dựng khẩu hiệu hoặc thông điệp ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện; đảm bảo các khoa đều có khẩu hiệu: “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, Bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, Bệnh nhân về dặn dò chu đáo”.
 2. – Công đoàn BV phát động phong trào Thi đua “tích cực rèn luyện Y đức, tinh luyện y thuật”; xây dựng người CBYT với “Nụ cười từ trái tim” có thái độ phục vụ văn minh, thân thiện, không có tiêu cực.
 3. – Triển khai nhiều hình thức, chú trọng tổ chức thường xuyên các hội thi cấp bệnh viện cho mọi đối tượng về quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp.
 4. – Tại các Khoa/Phòng: Trưởng Khoa/Phòng cùng với tổ chức Đảng, công đoàn, Đoàn Thanh niên thảo luận đưa ra các biện pháp cụ thể khắc phục những hành vi ứng xử không tốt của CBYT với người bệnh như: Thờ ơ cáu gắt, hách dịch, cửa quyền, có biểu hiện gợi ý nhận tiền, quà, gây phiền hà cho người bệnh.
 5. – Triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát hằng năm gắn với chất lượng hoạt động công đoàn tại đơn vị.
 6. – Phòng CĐT & QLCLBV xây dựng kế hoạch đánh giá sự hài lòng của người bệnh.
 7. – Ban chỉ đạo ban hành chế tài xử lý vi phạm cụ thể đưa vào quy chế hoạt động của bệnh viện.

9. Tổ chức ký cam kết, thực hiện các nội dung cam kết:

 1. – Nhân viên y tế trong các Khoa/Phòng: ký cam kết thực hiện với Trưởng Khoa/Phòng.
 2. – Trưởng Khoa/Phòng: ký cam kết thực hiện với Giám đốc và Chủ tịch CĐ Bệnh viện.
 3. – Giám đốc Bệnh viện: ký cam kết thực hiện với Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế.
 4. – Thời gian thực hiện: quý II/2016.

10. Công tác Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện:

 1. – Thành phần thanh tra, kiểm tra: Ban chỉ đạo Bệnh viện.
 2. – Nội dung thanh tra, kiểm
 3.    +Công tác triển khai kế hoạch: thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch, nội dung cam kết, thực hiện cam kết, kết quả đạt 
 4.    +Công tác triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh.
 1. – Hình thức thu nhận thông tin để thanh tra, kiểm tra:

                 + Qua đường dây nóng, hộp thư góp ý, phản ánh trực tiếp, thăm dò ý kiến đánh giá sự hài lòng người bệnh, hệ thống thông tin đại chúng và các kênh thông tin khác.

                 + Ban chỉ đạo bệnh viện thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra thực tế theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất không thông báo trước.

 1. – Thời gian thực hiện: từ tháng 6/2016.

11. Công tác khen thưởng, xử lý vi phạm:

 1. – Kịp thời biểu dương, khen thưởng dưới mọi hình thức nhằm khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các nội dung “ Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của CBYT hướng tới sự hài lòng người bệnh” được người dân khen ngợi qua ý kiến trực tiếp, qua hộp thư góp ý…
 2. – Xây dựng Quy chế xử lý vi phạm, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền của Thủ trưởng đơn vị và theo quy định của pháp luật;
 3. – Tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện; xử lý các trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử theo phản ánh của nhân dân; cam kết kiên quyết xử lý nghiêm minh những cá nhân vi phạm quy tắc ứng xử, gây hậu quả nghiêm trọng.
 4. – Thời gian thực hiện: từ tháng 6/2016.

12. Công tác truyền thông:

             – Phòng CNTT và Phòng HCQT triển khai tổ chức các đợt truyền thông qua các kênh thông tin (Bảng thông báo, trang web bệnh viện, băng rôn tuyên truyền) tập trung các nội dung:

               + Kết quả việc triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của viên chức y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh”.

               + Nêu gương người tốt, việc tốt của cán bộ y tế đối với phong cách, thái độ phục vụ người bệnh.

               + Phê phán những hành vi không tốt trong ứng xử của cán bộ y tế với người bệnh và gia đình người bệnh.

 1. – Thời gian thực hiện: từ tháng 6/2016 và duy trì thường xuyên.