Thông tư 04/2017/TT-BYT Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán vtyt thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT

 Thông tư 04/2017/TT-BYT Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán vtyt thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

       Chi tiết tại đây! Thông tư 04 về danh mục tỷ lệ, điều kiện thanh toán VTYT.pdf