Thông báo: về việc xét tuyển đặc cách viên chức Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 2017

Thực hiện quyết định số 986/QĐ-SNV ngày 23 tháng 8 năm 2017 của sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt…

xettuyenvienchuc2017 01

xettuyenvienchuc2017 02

xettuyenvienchuc2017 03

 

Chi tiết thống kê nhu cầu và mô tả vị trí xét tuyển đặc cách xem tại đây!