Thông báo về việc tổ chức tham quan du lịch năm 2018

Thông báo về việc tổ chức tham quan du lịch năm 2018

tham quan 1

tham quan 2

 

 

                                                                                             CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐN