Thông báo về việc tham gia Hội thao CNVCNLĐ Ngành Y tế TP. Đà Nẵng, lần thứ III – Năm 2018

Thông báo về việc tham gia Hội thao CNVCNLĐ Ngành Y tế TP. Đà Nẵng, lần thứ III – Năm 2018 

Chi tiết tại file đính kèm!