Thông báo: Về việc tăng cường công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh mùa hè cho người bệnh

Thực hiện nội dung công văn số 1804/SYT-NVY ngày 14/6/2017 về việc tăng cường công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh 

thongbaotangcuongkhamchuabenh2017-01

thongbaotangcuongkhamchuabenh2017-02