Thông báo: Về việc hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo

Theo nội dung Công văn số 39/CV-QNMTS ngày 10 tháng 4 năm 2017 về việc hỗ trợ bệnh nhân ung thư của Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư

thongbaohotrobenhnhanungthungheo2017-01