Thông báo : Về thể thức thi đấu, cơ cấu giải thưởng và lịch thi đấu Cầu lông, Bóng bàn Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2017

Thông báo về thể thức thi đấu, cơ cấu giải thưởng và lịch thi đấu Cầu lông, Bóng bàn Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2017                                                                                                                                                                                                                                         

 

1

2

3

4

56

7

8