Thông báo: Kết quả sát hạch hợp đồng lao động Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng quý 1 năm 2017

KetQuaHDLD-1

KetQuaHDLD-2

KetQuaHDLD-3

KetQuaHDLD-4

Căn cứ thông báo số 122/TB-BVUBDN ngày 09/03/2017 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về việc tuyển dụng hợp đồng lao động: