Thông báo: Kế hoạch tổ chức lễ triển khai Đề án Bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và chuyển giao kỹ thuật “Xạ trị ngoài các bệnh lý ung thư”

KeHoachBVVeTinh01

KeHoachBVVeTinh02

KeHoachBVVeTinh03

Căn cứ quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013-2020.