Thông báo: Kế hoạch tổ chức kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam năm 2017

tbctxh1

ctxh tb2

ctxh tb3

ctxh tb4

ctxh tb5

Căn cứ Công văn số 701/BYT-VPB1 ngày 21/02/2017 của Bộ Y tế và kế hoạch số 1381/KH-UBND ngày 28/2/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng  về việc tổ chức kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam năm 2017.