Thạc sĩ Huỳnh Kim Hồng Văn

1. Thông tin cơ bản

-Họ và tên:   HUỲNH KIM HỒNG VĂN

-Ngày sinh:  06/08/1988

-Nơi sinh:     ĐÀ NẴNG

-Học vị:        Thạc sĩ bác sĩ

-Học hàm:   

-Chức vụ:    

-Điện thoại CQ:    

-Di động:               0938940915

-Email:  bshongvan2016@gmail.com

2. Quá trình đào tạo

+ Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa, Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh

+ Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Tai – Mũi – Họng, Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh

+ Tốt nghiệp khóa Ung bướu tại BV Ung bướu TP Hồ Chí Minh

3.Kinh nghiệm chuyên môn  

     + Bác sĩ Tai Mũi Họng

+ Bác sĩ Ung bướu

4.Lĩnh vực quan tâm   

+ Tai Mũi Họng

+ Ung bướu

5. Hoạt động khoa học

+ Đề tài nghiên cứu ung thư thanh quản tại BV Ung bướu Đà Nẵng

+ Đề tài nghiên cứu ung thư hạ họng tại Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh

6. Lĩnh vực phụ trách:  Bác sĩ điều trị