Sở Y tế Đà Nẵng kiểm tra đánh giá chất lượng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Thực hiện Quyết định số 4561/QĐ-BYT ngày 3/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014                                                                                                                             

Quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 3/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành thí điểm “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện”; Công văn số 1189/KCB-QLCL về hướng dẫn thực hiện kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014. Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã hướng dẫn các bệnh viện trong thành phố tự thành lập đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện theo bộ 84 tiêu chí của Bộ Y tế.

 

 

 DSC 0399

  TTND. BSCKII Trịnh Lương Trân – Giám đốc Bệnh viện báo cáo với đoàn kiểm tra một số nội dung của Bệnh viện

 

   Ngày 24/12/2014, Sở y tế Đà Nẵng đã thành lập đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng đối với Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng do đồng chí Phạm Hùng Chiến – Giám đốc sở Y tế làm trưởng đoàn, tham gia đoàn kiểm tra còn có Lãnh đạo, chuyên viên thuộc các phòng chức năng trực thuộc Sở.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc và khẩn trương, các thành viên trong đoàn đã xem xét thực tế tại Bệnh viện và chấm điểm cụ thể theo từng tiêu chí. Có 79/84 tiêu chí được đánh giá kiểm tra, đạt 249 điểm, điểm trung bình 3.06.

Đoàn đã đánh giá cao về việc đơn vị đã tổ chức quán triệt nghiêm túc và bước đầu thực hiện có hiệu quả các nội dung về việc Hướng dẩn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện và triển khai các nội dung của Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện.

 

DSC 0395

Đoàn kiểm tra sở Y tế làm việc tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

 

   Kết luận buổi kiểm tra đánh giá bệnh viện, đồng chí Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện thời gian tới, đặc biệt là Hội đồng quản lý chất lượng của Bệnh viện cần nghiên cứu và từ thực tiễn của đơn vị để: Hoàn thiện thêm một số nội dung chưa đạt so với bộ tiêu chí, xây dựng kế hoạch, chương trình bảo đảm và cải tiến chất lượng trong bệnh viện; Áp dụng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng bệnh viện; Đánh giá chất lượng bệnh viện để các hoạt động của Bệnh viện năm 2015 ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, chất lượng hơn. Ngoài ra, phát biểu ý kiến riêng của mình, đồng chí Giám đốc Sở Y tế Phạm Hùng Chiến đề nghị Bệnh viện nên tang cường công tác tuyên truyền để nhân dân trong thành phố và khu vực có thể được hưởng các dịch vụ chuẩn đoán và điều trị tiên tiến tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Hơn nữa, đồng chí Phạm Hùng Chiến đã có ý kiến chỉ đạo về nội dung cuộc họp sắp tới giữa cá bệnh viện có chuyên nghành ung thư trong thành phố để điều hòa hoạt động khám chữa bệnh ung thư thành phố Đà Nẵng. Thay mặt bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, TTND. BSCKII Trịnh Lương Trân – Giám đốc Bệnh viện phát biểu ghi nhận ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn kiểm tra và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc sở Y tế và xin hứa sẽ phấn đấu sang năm đạt kết quả tốt hơn, không phụ lòng mong đợi của nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước.

 

Lê Bắc ,Phòng CNTT-VT