Quyết định: về việc thành lập mới và đổi tên một số khoa thuộc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

thanhlapkhoamoi1

Căn cứ quyết định 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập,tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;