Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua hóa chất, vật tư y tế đặc thù năm 2017 cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua hóa chất, vật tư y tế đặc thù năm 2017 cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Xem chi tiết tại file đính kèm!