Quyết định về việc đổi tên và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ Khoa Chăm sóc giảm nhẹ thuộc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-SYT ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Sở Y  tế thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án đổi tên và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ Khoa Chăm sóc Giảm nhẹ thuộc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. Đổi tên và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ Khoa Chăm sóc giảm nhẹ thuộc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng như sau:

Chi tiết tại file đính kèm!

benh vien ung buou da nang