Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phát triển tổng thể Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng giai đoạn 2018-2025

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phát triển tổng thể Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng giai đoạn 2018-2025.

Chi tiết tại file đính kèm!

 

ke hoach phat trien BV