Ngày Pháp Luật Tại Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

aaaaa

 

Theo quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: “Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội đồng thời tăng cường nhận thức cho mỗi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế – xã hội và sinh hoạt thường ngày của mỗi người dân.

Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân công dân có ý thức tuân thủ pháp luật, và cũng là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật. Thông qua ngày này để tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cộng đồng được tập trung và có ý nghĩa hơn.

Trên thế giới, hiện có nhiều nước tổ chức Ngày Pháp luật hay “Ngày Hiến pháp” như một ngày hội để “thượng tôn pháp luật”, tôn vinh Hiến pháp – đạo luật gốc của mỗi quốc gia. Trong ngày này, các luật gia, luật sư và các Hiệp hội nghề nghiệp về luật tổ chức nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng với mục đích tăng cường nhận thức của mọi tầng lớp trong xã hội về vị trí, vai trò tối thượng, không thể thay thế của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, đặc biệt là về các giá trị tự do, dân chủ, công lý, công bằng.

Ở Việt Nam, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2013 quy định ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật với dấu mốc đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước dân chủ đầu tiên của Nhà nước ta, năm 1946, khởi đầu cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trong bản Hiến pháp này đã thấm nhuần, tinh thần, tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền, là sự khẳng định mạnh mẽ các giá trị dân chủ, dân quyền, thượng tôn pháp luật và còn tồn tại bền vững cho đến ngày hôm nay. Các giá trị đó thể hiện tập trung nhất tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật, được kế thừa trong các bản Hiến pháp năm 1959, 1980, 1992.

Ngày Pháp luật khơi dậy trong mỗi cá nhân công dân ý thức về trách nhiệm, bổn phận và quyền lợi của mình khi tham gia một cách tích cực vào các sinh hoạt của đời sống chính trị và xã hội. Do vậy, Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể có thể xây dựng các mô hình, cách thức tuyên truyền pháp luật để kêu gọi nhân dân đồng sức đồng lòng xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Như vậy, Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ là ngày phát động toàn dân tuân thủ pháp luật mà còn là một sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc

Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật cũng là một trong những chế định quan trọng đặt tiền đề cho việc đổi mới tổ chức thực hiện công tác này. Ngày pháp luật được tổ chức nhằm tạo bước phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật – một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng và là nhiệm vụ thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành với mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

            Gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 05 năm (2016 – 2020) và các luật , pháp lệnh mới ban hành, kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào chế độ, và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật.  Chủ đề Ngày pháp luật của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm nay được xác định là: Cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật  . 

 

Việc tổ chức Ngày Pháp luật năm nay là đợt sinh hoạt chính trị – pháp lý sâu rộng, làm cơ sở để triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực hơn trong những năm tiếp theo, góp phần vào thành quả chung của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.