Lịch tiếp công dân tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng

Thực hiện Công văn số 142/SYT-TTr ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BYT ngày 01/11/2017 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các đơn vị thuộc ngành y tế.

Nay, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng bố trí lịch tiếp công dân, cụ thể như sau:

Chi tiết xem tại file đính kèm!