Kết quả thi tuyển viên chức Bệnh viện Ung bướu năm 2016

Hội đồng thi tuyển viên chức thông báo kết quả thi tuyển viên chức Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2016

1ketqua

2ketqua

3ketqua

4ketqua

5ketqua

6ketqua

7ketqua

8ketqua

9ketqua

10ketqua

11ketqua

12ketqua

13ketqua

14ketqua

15ketqua

16ketqua

17ketqua

18ketqua

19ketqua

20ketqua

20 a21ketqua

22ketqua

23ketqua

24ketqua

25ketqua

26ketqua

27ketqua

28ketqua

29ketqua

30ketqua

31ketqua

32ketqua

33ketqua

34ketqua

35ketqua

36ketqua

37ketqua

38ketqua

39ketqua

40ketqua

41ketqua

42ketqua