Kế hoạch về việc triển khai tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 2173/KH-SYT ngày 12/09/2018 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc triển khai tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 như sau:

Chi tiết xem tại đây!