Kế hoạch: Về công tác văn thư lưu trữ năm 2019

Thực hiện quyết định số 317/KH-SYT ngày 15-2-2019 của Sở y tế thành phố Đà Nẵng về công tác văn thư lưu trữ năm 2019.

vanthu2019 3

vanthu2019 2

vanthu2019 1