Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 128/KH-SYT ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018. Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 gồm những nội dung sau:

Chi tiết tại file đính kèm!