Kế hoạch triển khai thực hiện “ đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

Kế hoạch về việc tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử góp phần ” Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” năm 2018.

 

Kế hoạch về việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Quy tắc ứng xử, Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế và Xây dựng cơ sở y tế ” Xanh – Sạch – Đẹp” hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2018.

 

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng năm 2018.

 Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện “ Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng gồm các ông (bà) có tên sau:…

 KẾ HOẠCH: Truyền thông triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” năm 2017

Thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và Kế hoạch số 607/KH-BYT ngày 01/6/2015 của Bộ Y tế về việc truyền thông triển khai “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”…

 

 

QUYẾT ĐỊNH: Về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện “ Đổi mới phong cách,  thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”  tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2017

Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện “ Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng gồm các ông (bà) có tên sau:…

 

 

Kế hoạch: Về việc tiếp tục triển khai “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” năm 2017

Thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện “ Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”…

 

 

Kế hoạch : ” Về việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Quy tắc ứng xử, Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế và Xây dựng cơ sở y tế ” Xanh – Sạch – Đẹp” hướng tới sự hài lòng của người bệnh năm 2017

Căn cứ quyết định số 2151 /QĐ-BYT ngày 04 tháng 06 năm 2015 của Bộ Y Tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện …

 

 

Kế hoạch nâng cao chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2016

 banggia

 Xem tại đây

 

Tình hình triển khai thực hiện  Kế hoạch “đổi mới phong cách,  Thái độ phục vụ của cán bộ y tế  Hướng tới sự hài lòng của người bệnh” tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng

        – Nhằm nâng cao nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế của viên chức, người lao động trong bệnh viện đối với người bệnh, gia đình người bệnh…

 

Các Văn Bản liên quan:

    – Các Văn bản của Trung Ương

    – Các Văn bản của Sở y Tế Thành phố Đà Nẵng