Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018

Thực hiện Công văn số 2556/LĐTBXH-BĐG ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 và đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 3164/TTr-SLĐTBXH UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 trên địa bàn thành phố.

Chi tiết tại file đính kèm!