KẾ HOẠCH : ” Về việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Quy tắc ứng xử, Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế và Xây dựng cơ sở y tế ” Xanh – Sạch – Đẹp” hướng tới sự hà

Căn cứ quyết định số 2151 /QĐ-BYT ngày 04 tháng 06 năm 2015 của Bộ Y Tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện …

1

2

3

4

5