HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

 

STT

Họ tên

Chức vụ BV

Chức vụ HĐ

1

BSCKII Trịnh Lương Trân

Giám đốc

Chủ tịch

2

BSCKII Trần Quang Hiếu

Phó giám đốc TT

Ủy viên

3

PGS.TS.BS Nguyễn Hữu Toàn

Phó giám đốc

Ủy viên

4

BSCKII Nguyễn Hồng Long

Phó giám đốc

Ủy viên

5

Tiến sĩ BS Phan Gia Anh Bảo

Phó giám đốc

Ủy viên

6

BSCKI Ngô Tuyết Ngọc

Chủ tịch Công đoàn

Phó Chủ Tịch

7

BSCKI.Sử Thị Ngân

TP Kế hoạch tổng hợp

Ủy viên

8

CN Trần Thanh Tú

Bí thư đoàn TNCS HCM

Ủy viên

 

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng và Kỷ luật thực hiện nhiệm vụ theo điểm b, c, d, đ, điều 4 Quy chế Thi đua, Khen thưởng và Kỷ luật của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng