Gói thầu thuốc theo tên Generic

Tên dự án    : Mua sắm các gói thầu cung ứng thuốc năm 2017 – 2018 cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Tên gói thầu  : Gói thầu thuốc theo tên Generic

Bên mời thầu: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Nguồn vốn    : Vốn thực hiện gói thầu từ tất cả các nguồn, bao gồm nguồn vốn ngân sách, bảo hiểm y tế, nguồn thu từ các dịch vụ y tế, các nguồn vốn hợp pháp khác

Phương thức: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng

Phương thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định

Hình thức nhận HSDT: Đấu thầu trực tiếp

Thời gian bán HSMT: 08h00 ngày 26/07/2017 đến 08h00 ngày 15/08/2017

Địa điểm: Tầng 2, Phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Tổ 78, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng.

Giá bán: 2.000.000 VND

Thời điểm mở thầu: 09h00 ngày 15/08/2017

Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành

Số tiền đảm bảo: 2.232.069.053 VND

Số tiền bằng chữ: Hai tỷ hai trăm ba mươi hai triệu sáu mươi chín nghìn năm mươi ba đồng chẵn