Gói thầu mua vải sử dụng trong y tế

Tên gói thầu  : Gói thầu mua vải sử dụng trong y tế

Bên mời thầu: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Nguồn vốn    : Từ nguồn thu từ các dịch vụ y tế, các nguồn vốn hợp pháp khác được để lại cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng theo quy định

Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Phương thức hợp đồng: Trọn gói

Hình thức nhận HSDT: Đấu thầu điện tử

Thời gian nhận HSDT:  ngày 19/06/2017 đến 08h00 ngày 29/06/2017

Địa điểm nhận HSDT: Website:http://muasamcong.mpi.gov.vn

Mua HSMT: Miễn phí

Thời điểm mở thầu: 09h00 ngày 29/06/2017

Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh 

Số tiền đảm bảo: 7.000.000 VND

Giá gói thầu  : 674.376.000 VND

Số tiền bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi tư triệu ba trăm bảy mươi sáu nghìn đồng chẵn