Kế hoạch hoạt động Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng (Giai đoạn 2016 – 2020)

kehoach03

Kế hoạch hoạt động Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng (Giai đoạn 2016 – 2020) với những nội dung và công tác cụ thể tập trung như sau:

                             – Công tác Khám chữa bệnh

                             – Công tác nghiên cứu ung thư

                             – Công tác đào tạo

                             – Công tác tài chính                                                                                                              

                                                      Chi tiết nội dung xem tại đây!