CÔNG ĐOÀN

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG

NHIỆM KỲ 2017 – 2022

 

1

Đ/c Đoàn Anh Tuấn

Chủ tịch Công đoàn

2

Đ/c Lê Thị Hoàng Vân

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch 

3

Đ/c Nguyễn Thanh Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ

4

Đ/c Phạm Minh Ngọc

Ủy viên Ban Chấp hành

5

Đ/c Phạm Thanh Hải

Ủy viên Ban Chấp hành

6

Đ/c Nguyễn Văn Hải Vân

Ủy viên Ban Chấp hành

7

Đ/c Lê Thị Hoàng Vân

Ủy viên Ban Chấp hành

8

Đ/c Trần Thị Me Tâm

Ủy viên Ban Chấp hành

9

Đ/c Nguyễn Thị Minh Ngọc

Ủy viên Ban Chấp hành

10

Đ/c Lê Phước Hoàng

Ủy viên Ban Chấp hành

11

Đ/c Nguyễn Ngọc Chiến

Ủy viên Ban Chấp hành

 

II. DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA:

 

1

Đ/c Nguyễn Thanh Hùng

Chủ nhiệm

2

Đ/c Phan Vĩnh Sinh

Phó chủ nhiệm

3

Đ/c Hoàng Lê Ánh Thu

Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra

 

Chi tiết xem tại Quyết định số 101\QĐ-CĐN