Danh mục nhà thầu không trúng thầu gói thầu mua sắm các gói thầu cung ứng thuốc năm 2017-2018 cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Danh mục nhà thầu không trúng thầu gói thầu mua sắm các gói thầu cung ứng thuốc năm 2017-2018 cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Chi tiết xem tại file đính kèm!