ĐẢNG BỘ

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN

VÀ CẤP ỦY CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

I. BCH ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN

 

1

Đ/c Nguyễn Út

Bí thư Đảng ủy

2

Đ/c Nguyễn Hồng Long

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Đ/c Nguyễn Danh Hiền

UV Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Bí thư CB Liên khoa 3.

4

Đ/c Trần Tứ Quý

Đảng ủy viên

5

Trần Thị Cẩm Hải

Đảng ủy viên, Phó CN UB Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư CB Văn phòng 2.

6

Đ/c Tưởng Châu Kim

Đảng ủy viên, Bí thư CB Văn phòng 1

7

Đ/c Trương Đông Giang

Đảng ủy viên, Phó Bí thư CB Văn phòng 1, phụ trách Văn phòng Đảng ủy.

8

Đ/c Phan Vĩnh Sinh

Đảng ủy viên, Bí thư CB Liên khoa 1

9

Đ/c Đoàn Anh Tuấn

Đảng ủy viên, Phó Bí thư CB Liên khoa 3

 

II. CẤP ỦY CÁC CHI BỘ:

 

1.1. BCH Chi bộ Văn phòng 1:

1

Đ/c Tưởng Châu Kim

Bí thư

2

Đ/c Trương Đông Giang

Phó Bí thư.

3

Đ/c Trần Văn Nhân

Chi ủy viên

1.2. BCH Chi bộ Văn phòng 2:

1

Đ/c Trần Thị Cẩm Hải

Bí thư

2

Đ/c Lê Thị Thu Hiền

Phó Bí thư.

3

Đ/c Trần Thị Lý  

Chi ủy viên

1.3. BCH Chi bộ Liên khoa 1:

1

Đ/c Phan Vĩnh Sinh

Bí thư

2

Đ/c Nguyễn Kim Thông

Phó Bí thư.

3

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Chi ủy viên

1.4. BCH Chi bộ Liên khoa 2:

1

Đ/c Nguyễn Thanh Hùng

Phó Bí thư.

1.5. BCH Chi bộ Liên khoa 3:

1

Đ/c Nguyễn Danh Hiền

Bí thư

2

Đ/c Đoàn Anh Tuấn

Phó Bí thư.

3

Đ/c Nguyễn Văn Pháp

Chi ủy viên