Công văn triển khai tuyên truyền các luật, nghị quyết được Quốc Hội XIV lần 9 thông qua

CV triển khai tuyên truyền các luật, nghị quyết được QH XIV lần 9 thông qua.pjg

Công văn này có các văn bản đính kèm sau :

-Luật

1 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020
2 Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020
3 Luật Xây dựng sửa đổi 2020
4 Luật tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020
5 Luật Thanh niên 2020
6 Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020
7 Luật Doanh nghiệp 2020
8 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020
9 Luật Đầu tư 2020
10 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

-Nghị quyết

1 Nghị quyết 102
2 Nghị quyết 103
3 Nghị quyết 104
4 Nghị quyết 105
5 Nghị quyết 106
6 Nghị quyết 107
7 Nghị quyết 108
8 Nghị quyết 109
9 Nghị quyết 110
10 Nghị quyết 111
11 Nghị quyết 112
12 Nghị quyết 113
13 Nghị quyết 114
14 Nghị quyết 115
15 Nghị quyết 116
16 Nghị quyết 117
17 Nghị quyết 118
18 Nghị quyết 119
19 Nghị quyết 120
20 Nghị quyết 121
21 Nghị quyết 122