Công văn số 510/BHXH-CSYT về việc thanh toán BHYT cho một số DVKT y tế chuyển sang cơ sở KCB khác để thực hiện

Công văn số 510/BHXH-CSYT về việc thanh toán BHYT cho một số DVKT y tế chuyển sang cơ sở KCB khác để thực hiện

 Chi tiết xem tại đây!  QD 5898.pdf