CHỦ TỊCH HĐTV LÊ THỊ HƯỜNG

 le thi huong
1. Thông tin cơ bản

+ Họ và tên   :  LÊ THỊ HƯỜNG

+ Ngày sinh  :  23/6/1958                  

+ Nơi sinh    :  Hà Nội

+ Học vị        : Cử nhân kế toán tài chính         

+ Học hàm    :  Chuyên viên cao cấp

+ Cơ quan     :  Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

+ Chức vụ     :  Chủ tịch Hội đồng thành viên

+ Điện thoại   :  05113.717.999

+ Di động      :  0913.405.058