CHẾ ĐỘ THANH TOÁN

  

QUYỀN LỢI CỦA BỆNH NHÂN BHYT

 

 

 

Stt

 

Quyết định số 1071/QĐ – BHXH

(Áp dụng trước ngày 1/1/2015)

Quyết định số 1314/QĐ – BHXH

(Áp dụng từ ngày 1/1/2015 trở đi)

Quyền lợi

Dịch vụ kỹ thuật cao

Vận chuyển

Mã đối tượng

Mức hưởng

Mã đối tượng

Mức hưởng

1

CC

1

CC

1

100%

100%

2

TE

1

TE

1

100%

100%

3

CA

3

CA

5

100%

100%40 TLTT

4

 

 

QN

5

100%

100%40 TLTT

5

 

 

CY

5

100%

100%40 TLTT

6

CK

2

CK

2

100%

100% 40 TLTT

7

HN

4

HN

2

100%

100% 40 TLTT

8

 

 

DT

2

100%

100% 40 TLTT

9

 

 

DK

2

100%

100% 40 TLTT

10

 

 

XD

2

100%

100% 40 TLTT

11

BT

4

BT

2

100%

100% 40 TLTT

12

CB

7

CB

2

100%

100% 40 TLTT

13

KC

7

KC

2

100%

100% 40 TLTT

14

 

 

TS

2

100%

100% 40 TLTT

15

TC

7

TC

3

95%

95% 40 TLTT

Không

16

HT

5

HT

3

95%

95% 40 TLTT

Không

17

CN

6

CN

3

95%

95% 40 TLTT

Không

18

DN

7

DN

4

80%

80%  40 TLTT

Không

19

HX

7

HX

4

80%

80%  40 TLTT

Không

20

CH

7

CH

4

80%

80%  40 TLTT

Không

21

NN

7

NN

4

80%

80%  40 TLTT

Không

22

TK

7

TK

4

80%

80%  40 TLTT

Không

23

HC

7

HC

4

80%

80%  40 TLTT

Không

24

XK

7

XK

4

80%

80%  40 TLTT

Không

25

TB

7

TB

4

80%

80%  40 TLTT

Không

26

NO

7

NO

4

80%

80%  40 TLTT

Không

27

 

 

CT

4

80%

80%  40 TLTT

Không

28

XB

7

XB

4

80%

80%  40 TLTT

Không

29

TN

7

TN

4

80%

80%  40 TLTT

Không

30

 

 

CS

4

80%

80%  40 TLTT

Không

31

XN

7

XN

4

80%

80%  40 TLTT

Không

32

MS

7

MS

4

80%

80%  40 TLTT

Không

33

HD

7

HD

4

80%

80%  40 TLTT

Không

34

TQ

7

TQ

4

80%

80%  40 TLTT

Không

35

TA

7

TA

4

80%

80%  40 TLTT

Không

36

TY

7

TY

4

80%

80%  40 TLTT

Không

37

HG

7

HG

4

80%

80%  40 TLTT

Không

38

LS

7

LS

4

80%

80%  40 TLTT

Không

39

HS

7

HS

4

80%

80%  40 TLTT

Không

40

 

 

SV

4

80%

80%  40 TLTT

Không

41

 

 

GB

4

80%

80%  40 TLTT

Không

42

GD

7

GD

4

80%

80%  40 TLTT

Không

43

XV

7

 

4

80%

80%  40 TLTT

Không

44

TL

7

 

4

80%

80%  40 TLTT

Không