Chuyên mục: Cải cách hành chính

Tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 06 tháng đầu năm 2020

Từ ngày 21/7/2020 đến ngày 22/7/2020, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện. Qua 02 ngày làm việc khẩn trương, đoàn tự kiểm tra đánh giá chất lượng đã rà soát lại toàn bộ 83 tiêu chí chất lượng Bệnh viện do …

Báo cáo sơ kết 9 tháng năm 2017 và phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm

Trong 9 tháng đầu năm 2017, mặc dù vẫn còn một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nhưng tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu …

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017

Thực hiện kế hoạch số 65/KH-BVUBĐN ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về Công tác cải cách hành chính năm 2017. Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 như sau: Chi tiết xem tại đây!

Kế hoạch về công tác văn thư, lưu trữ năm 2017

Thực hiện kế hoạch số 312/KH-SYT ngày 16/02/2017 của Sở Y tế thành phố Đà nẵng về công tác văn thư lưu trữ năm 2017; Căn cứ tình hình thực tế công tác văn thư lưu trữ tại bệnh viện, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng xây dựng kế hoạch thực hiện gồm các nội …