Báo cáo: Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 2018

CCHC2018 1

CCHC2018 2

CCHC2018 3

CCHC2018 4

CCHC2018 5

Thực hiện kế hoạch số 107/KH-BVUB, ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về công tác…