BAN BIÊN TẬP WEBSITE

STT

Họ tên

Chức vụ BV

Chức vụ HĐ

1

TTND BSCKII Trịnh Lương Trân

Giám đốc

Trưởng ban

2

PGS TS Nguyễn Hữu Toàn

Phó Giám đốc

Phó ban TT

3

BS CKI Sữ Thi Ngân

TP Kế hoạch tổng hợp

Ủy viên

4

Ths Đinh Gia Hoàng Việt

TP Hành chính Quản trị

Ủy viên

5

KS Nguyễn Thành Công

PP Công nghệ thông tin & Viễn thông

Ủy viên

6

CN Lê Thị Bắc

CB Công nghệ thông tin & Viễn thông

Ủy viên

 

Nhiệm vụ Ban biên tập Website

Ban biên tập có nhiệm vụ chỉ đạo, quản lý và tổ chức hoạt động của Webiste Bệnh viện theo quy định của Nhà nước và Quy chế làm việc của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng