BSCKII. TRẦN TỨ QUÝ


Họ và tên : Trần Tứ Quý
Ngày sinh : 15 – 12 – 1962
Học hàm, học vị : Bác sỹ chuyên khoa II
Chức vụ : Giám đốc Bệnh viện
Điện thoại : 0236.3717.686
Di động : 0913.469.663
Email : ttuquy@gmail.com