BÁC SĨ PHẠM VĂN HOÀI – CSGN&DTTC

nguyen van hoai

1. Thông tin cơ bản

-Họ và tên:  Phạm Văn Hoài

-Ngày sinh:  08/01/1986

-Nơi sinh:    Nghệ An

-Học vị:      Thạc sĩ

-Học hàm:   

-Chức vụ:   Phó Trưởng Khoa

-Điện thoại CQ:     

-Di động:     01692358975

-Email:  drphamvanhoai@gmail.com

2. Quá trình đào tạo

+ 2004 – 2010 : Học bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y dược Huế

+ 2010 – 2013 : Học bác sĩ Nội hướng nội tại Đại học Y dược Huế

3.Kinh nghiệm chuyên môn 

+ 2013 – Nay : Bác sĩ điều trị tại khoa Chăm sóc giãm nhẹ

4. Lĩnh vực quan tâm

+ Ung thư

+ Nội khoa